TERRAPLAST PLUS S20 HDPE dimpled sheet

Category:

Unit weight    1000±5% g/m2
Height of dimples    20 mm
Compression strength    180 kN/m2
Air volume between the dimples    ~14 l/m2

Due to the 20 mm-high dimples, it enables to drain a large quantity of groundwater, especially in civilengineering and underground tunnel constructions. Applied onto shotcrete or curtain walls, it protects
waterproof, reinforced concrete walls against seepage water during construction, and then keeps it
away for a long-time.

Categories: ,

Për shkak të dendesise 20 mm , ajo mundëson që të thahet një sasi të madhe të ujërave nëntokësore, veçanërisht në inxhenieri civile dhe ndërtimet të tuneleve nëntokësore. Aplikuar mbi ultesira ose perde muresh, ajo mbron nga papërshkueshneria e ujit, përforcohen muret me konkretisht kundër ujit kullim gjatë ndërtimit, dhe pastaj e mban atë larg për një kohë të gjatë.